Z jednej imprezy na druga, przybywają co raz to nowi zawodnicy, lub starzy, którzy mocno zmodyfikowali swoje pojazdy i po raz kolejny chcą zawalczyć o puchar WrakRace Łobez!

Zobacz zwiastun III Edycji

BEZPIECZEŃSTWO

 • Zamocowany fotel!
 • Kask na głowie!
 • Sprawne pasy!
 • Gaśnica!

ZDOBYWASZ

 • Doświadczenie!
 • Wspomnienia!
 • Nagrody!
 • Trofea!

§ 1

DOPUSZCZONE SAMOCHODY

 1. Do zawodów dopuszczone są wszystkie samochody osobowe, z wyjątkiem Fiata 126p oraz samochodów wyposażonych w napęd na cztery koła, o wartości handlowej nieprzekraczającej 1500 PLN.
 2. Samochody wyposażone w instalację gazową nie będą dopuszczone do udziału w imprezie.
 3. W razie gdy w dniu wyścigów okaże się, iż wartość samochodu przekracza 1500 PLN organizator ma prawo nie dopuścić załogi do startu w zawodach. W powyższej sytuacji Organizator nie ma obowiązku zwrotu wpisowego.

§ 2

ZGŁOSZENIA ORAZ WPISOWE

 1. Każda osoba, która zamierza dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa w zawodach jako kierowca powinna mieć ukończone 21 lat w chwili przesłania zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w 2 pkt.1, należy wypełnić na stronie internetowej http://wrakrace.org/zgloszenia.
 3. Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w zawodach jako kierowca zobowiązany jest, po przesłaniu zgłoszenia, do uiszczenia wpisowego na miejscu w wynosi 120zł brutto.
 4. W razie gdy zgłoszenie zostało dokonane z naruszeniem powyższych podpunktów Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia.
 5. Organizator ma także prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia bez konieczności podawania przyczyny.
 6. W razie odmowy przyjęcia zgłoszenia, o której mowa w 2 pkt.5 oraz §2 pkt.6, wpłacone wpisowe zostanie zwrócone osobie zgłaszające, której ta odmowa dotyczy, na wskazany przez nią rachunek bankowy.

§ 3

DOPUSZCZONE SAMOCHODY

 1. Na liście może znaleźć się nie więcej niż 60 załóg. Organizator może modyfikować według własnego uznania ilość miejsc na liście, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 2. Organizator sporządza listę załóg na podstawie otrzymanych zgłoszeń po uprzedniej weryfikacji danych, o których mowa w 2 pkt.2 oraz po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora środków wpłaconych tytułem wpisowego przez osoby zgłaszające.
 3. O pierwszeństwie wpisania załóg na listę decyduje moment zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora wpłaconego wpisowego przez osobę zgłaszającą.
 4. W razie przekroczenia ilości miejsc, o której mowa w 3 pkt. 1 wpisowe wpłacone przez osoby zgłaszające, które nie zostały wpisane na listę załóg, zostanie zwrócone w całości na wskazane przez nie rachunki bankowe lub uznane jako wpisowe w kolejnej edycji.
 5. Załogę stanowi kierowca lub kierowca i pilot.
 6. Kierowcą jest osoba, która dokonała zgłoszenie uczestnictwa w zawodach zgodnie z 2 pkt. 2 – §2 pkt. 4.
 7. Kierowca ma prawo do uczestnictwa w zawodach z udziałem pilota. Pilot powinien mieć ukończone 18 lat.
 8. Pilota należy wskazać najpóźniej w dniu zawodów. Pilot jest zobowiązany do złożenia wszelkich oświadczeń związanych z uczestnictwem w zawodach oraz do okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).

§ 4

LOKALIZACJA IMPREZY

 1. Zawody odbywają się w Strefie Ekonomicznej na ulicy Drawskiej (droga krajowa nr. 148), która jest w pełni udostępniona przez Urząd Miejski Łobez, ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez.
 2. Organizator zobowiązuje się do utworzenia stref bezpieczeństwa z podziałem na;
  • strefa wyścigów,
  • strefa parku maszyn,
  • strefa gastronomiczna,
  • strefa widzów,
  • strefa parkingowa.
 1. Organizator umożliwia wcześniejsze niż w dniu zawodów dostarczenie samochodu na teren zawodów – pojazdy muszą być pozostawione w miejscu wskazanym przez organizatora.
 2. W przypadku pozostawienia pojazdów po zawodach zawodnik zobowiązany jest zaparkować jak w 4 pkt. 3 lub przekazać kluczyki Organizatorowi. Odbiór samochodów przez zawodników następuje najpóźniej 1 dzień po zawodach do godziny 17:00 – po tym terminie organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy i ich wyposażenie.
 3. Właściciel samochodu, który brał udział w zawodach, ma możliwość pozostawienia samochodu po zawodach (Organizator posiada umowę z auto-złomem), istnieje możliwość sprzedaży samochodu Organizatorom.

§ 5

PRZEBIEG ZAWODÓW

 1. Organizator pełni funkcję sędziego oraz sprawuje pieczę nad przebiegiem zawodów. Wszystkie decyzje wydane podczas zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

§ 6

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAWODÓW

 1. Samochód dopuszczony do zawodów musi być wyposażony w sprawne pasy bezpieczeństwa.
 2. Załogi pokonują trasę z domkniętymi szybami oraz w kaskach o homologacji drogowej (kaski motocyklowe) lub FIA. Dopuszcza się zdemontowanie świateł przednich.
 3. Dopuszczone będą tylko samochody ze sprawnymi układami wydechowymi – awaria układu wydechowego, jeśli nastąpi podczas wyścigu, nie wyklucza z zawodów. Wyklucza się stosowanie dodatków do paliwa które powodują nadmierne zanieczyszczenie powietrza oraz pogorszenie widoczności dla pojazdów poprzedzających.
 4. Istotne elementy jak progi , mocowania fotela kierowcy nie mogą być skorodowane.
 5. W samochodach dopuszczonych do zawodów należy zdemontować tablice rejestracyjne oraz kołpaki jeśli samochód takie posiada.
 6. Zabrania się ze względów bezpieczeństwa posiadania w kabinie nie przymocowanych elementów jak gaśnice, klucze itd.
 7. Kierowcy oraz piloci nie mogą pozostawać podczas zawodów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Stan nietrzeźwości zachodzi w przypadku określonych w art. 115 § 16 pkt. 1 Kodeksu Karnego. Organizator ma prawo zażądać od kierowcy lub pilota poddania się badaniu alkomatem.
 8. W razie nie spełnienia wymogów, o których mowa w 6 pkt. 1 – §6 pkt. 5 oraz naruszenia zakazów, o których mowa w §6 pkt. 6 – §6 pkt. 8, a także w razie odmowy poddania się badaniu alkomatem, Organizator ma prawo do wykluczenia załogi z zawodów. W takiej sytuacji Organizator nie ma obowiązku zwrotu wpisowego.
 9. Montaż elementów bezpieczeństwa jak fotele kubełkowe, sportowe kierownice, pasy szelkowe, pałąki bezpieczeństwa są dopuszczalne i nie wpływają na wartość samochodu.
 10. Wyprzedzanie jest dopuszczone tylko w miejscach do tego przeznaczonych. O wyżej wymienionych miejscach uczestnicy zostaną poinformowani w dniu zawodów. Wszelkie zbyt agresywne zachowania podczas jazdy będą karane przymusowym postojem lub odliczeniem okrążeń.
 11. Znaczenie flag sygnalizacyjnych:
Zagrożenie na trasie. Ograniczyć prędkość, absolutny zakaz wyprzedzania.
Upomnienie lub wykluczenie. Kierowca ma natychmiast zatrzymać się.
Koniec wyścigu. Zmniejszyć prędkość, zjechać do strefy parku maszyn.
 1. Kierowca, pilot oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są podczas trwania imprezy do sportowego i kulturalnego zachowania w szerokim rozumieniu tych określeń. W szczególności zabrania się zachować niebezpiecznych oraz wpływających na komfort przebywania na terenie imprezy innych uczestników. W związku z tym zabrania się jazdy z szybkościami powyżej 10 km/h na terenie parku maszyn, serwisu, pikniku, itp.
 2. W miejscach poza terenami prób sportowych oraz odcinkami testowymi wykluczone są wszelkie działania powodujące nadmierny hałas, jak piszczenie oponami czy nie uzasadnione zwiększanie obrotów silnika. W przypadku uporczywego lekceważenia w/w zaleceń i innych zachować łamiących regulamin imprezy, a zwłaszcza w przypadku powtarzających się skarg innych uczestników, załodze grozi wykluczenie z imprezy bieżącej, kolejnej lub nawet z całego cyklu. Decyzje takie podejmuje Organizator po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych informacji.
 3. Każdy z uczestników, tj. każdy kierowca oraz pilot, bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, o czym oświadcza na piśmie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie zawodów.
 4. Uczestnicy zawodów winni bezwzględnie stosować się do niniejszego Regulaminu, znaków, wskazówek, nakazów oraz sygnałów Organizatorów oraz jego personelu, a także flag sygnalizacyjnych.
 5. W razie naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, w szczególność 6 pkt. 11 uczestnik, który takiego naruszenia się dopuścił, odpowiada osobiście za wszelkie dokonane w związku z tym naruszeniem szkody w mieniu Organizatora, właściciela terenu, innych uczestników zawodów oraz osób trzecich.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.